شهید صمد درگاهی

فرزند :  قلی

شیروان

شهادت : 1370/11/25

خرمشهر

سرباز - خدمه توپ

مزار : شیروان