فرزند : اسدالله

متولد :بجنورد

شهادت : 1370/7/12

جنوب

سرباز-خدمات اداری -فنی

مزار : بجنورد