قربان محمد سلیمانی
نام پدر: زین العابدین

تاریخ تولد: 3-6-1347 شمسی
محل تولد: 
تاریخ شهادت : 12-4-1366 شمسی
محل شهادت : ماووت -نصر4
سرباز-دیده بان
گلزار شهدا:سیدعرب 
خراسان رضوی - درگز