فرزند : برات

مشهد

شهادت: 1366/4/1

ماووت-کربلای10

سرباز : خدمه توپ

مزار :مشهد