فرزند:حسین

تولد:1350

گناباد

شهادت:1369/1/26

سرباز-خدمه توپ

گروه توپخانه61محرم

مزار:نوده پشنگ

گناباد