نام پدر: محمدعلی 
تاریخ تولد: 22-12-1332 شمسی
محل تولد: بیرجند
تاریخ شهادت : 25-6-1366 شمسی
محل شهادت : بانه 
بسیجی-فرمانده توپ 
 نام گلزار:بیمادگازار
خراسان جنوبی - خوسف