نام پدر: عبدالرسول
تاریخ تولد: 15-12-1345 شمسی
محل تولد: 
تاریخ شهادت : 17-4-1366 شمسی
محل شهادت : بانه
گروه توپخانه 61محرم-فرمانده توپ
سرباز
گلزار شهدا: غوزه زن 
خراسان شمالی - اسفراین