حجت پریشان
نام پدر: اکبر

تاریخ تولد: 7-3-1346 شمسی
محل تولد: خراسان رضوی - کاشمر
تاریخ شهادت : 22-1-1366 شمسی
محل شهادت : محورسقز-سنندج 
سرباز-خدمه توپ
گلزار شهدا: توندر
 شهر:خراسان رضوی - کاشمر