نام سیدحبیب اله استان خراسان رضوی
نام خانوادگی وثوقی شهرستان
نام پدر سیدحسین بخش / شهر خراسان رضوی - مشهد
تاریخ تولد 1313/02/06 دهستان رضویه
تاریخ شهادت 1366/12/16 نام گلزار خواجه ربیع
گروه توپخانه61محرم-بی سیم چی
بسیجی
محل شهادت : سقز