نام محمدیوسف استان خراسان رضوی
نام خانوادگی میهن پرور شهرستان
نام پدر عزیز بخش / شهر خراسان رضوی - مشهد
تاریخ تولد 1330/06/05 دهستان مرکزی
تاریخ شهادت 1366/12/08 نام گلزار بهشت رضا
گروه توپخانه61محرم-فرمانده توپ
محل شهادت:سقز
بسیجی