فرزند محمدرضا
تاریخ تولد : 1343/10/15
تاریخ شهادت :1366/11/24
محل شهادت :ماووت
گروه توپخانه 61 محرم
سرباز-دیدبان
مزار :گلزار شهدای بهشت فضل-نیشابور