از سمت راست : هاشمی ،  موسی ، سرباز آتشبار. شجاع 

سال1366  منطقه ماوت ( شاخ سر گلو)  سنگر هدایت آتش. همین سنگر که موشک کاتیوشا از سقف سنگر داخل سنگر شد ولی . . .
شهید عزیز سمایی(شهید مدافع حرم) در داخل سنگر  مشغول قرآن خواندن بود و ۳نفر سرباز پای میز هدایت آتش و آتشبار در حال اجرای ماموریت.  من و ۲ نفرسرباز دیگر پشت بام سنگر مشغول خاک ریزی روی آن بودیم چون لودر قادر به انجام این کار نبود.  در همین هنگام ۲ گلوله کاتیوشا از راه رسید یکی روی تپه منفجر و دیگری از وسط ما سه نفرگذشت و سقف سنگر را شکافت و داخل سنگر شد ولی منفجر نشد.  بر اثر انفجار گلوله اول ما ۳ نفر مجروح و به پایین پرت شدیم.


پل سید الشهدا علیه السلام منطقه عمومی ماووت