مرحوم قصابی   رحمه الله علیه   نفر نشسته  مسئول تعمیر ونگهداری جنگ افزارهای گروه توپخانه 61 محرم  

او و همرزمانش در دوران غربت انقلاب اسلامی و  تحریمهای همه جانبه  استکبار جهانی ودر حین درگیری با دشمن ،جنگ افزارهای توپخانه را تعمیر وحاضر به کار نگه میداشتند