از چپ ایستاده نفردوم شهید بهزاد الیاسی -از راست نفر اول برادرخوش سیما از دیده بانان گروه61 که بعد از خدمت دراثر تصادف به رحمت ایزدی پیوست.خداوند ایشان را با شهدا محشور نماید