عکس پایین از راست. مرحوم حاج خلیل هنرمند. برادر حمید خدیوی از مشهد . نفر سوم یادم رفته و آخرین نفر قاسم سعیدی ازاصفهان  سال 1361 قصر شیرین