علی:  سمت راست کنار موشک اون پدر بزرگ منه و این رو من با افتخار خواهم گفت