سرباز

تاریخ شهادت:1366/4/21

محل شهادت :بانه

عملیات :نصر4