نام پدر: محمود
تاریخ تولد: 1-1-1343 شمسی
محل تولد: خراسان رضوی - مشهد
پاسداروظیفه-جانشین آتشبار
تاریخ شهادت : 11-4-1366 شمسی
محل شهادت : بانه
گلزار شهدا:حرم مطهر بلوک 150
خراسان رضوی - مشهد


شهید سیدناصر نعمتی
پسراول خانواده و خیلی مظلوم و معصوم بود . شیطنت های بچگانه رو نداشت . قبل ازرسیدن به سن تکلیف مقیدبه اعمال عبادی بود . تودار بود واز فعالیتها وبرنامه هاش چیزی نمیگفت . مثلا بعدشهادتش مامطلع شدیم هرروز بادوچرخه میرفته حرم . یااصلا نمیگفت سمتش توجبهه چیه .

برای جبهه رفتن خیلی عجله داشت . خیلی زود به جبهه غرب اعزام شد.

دفعه آخرکه اومده بود مرخصی به خواهرش گفته بود ایندفعه مطمئنم امام حسین نظرخاص بهم میکنن .
وهمینطورهم شد . تیری به شاهرگش اصابت کرده بود و منجربه شهادتش شد ...