نام پدر:حبیب الله

سرباز

محل شهادت:جزیره مجنون

تاریخ شهادت :1366

اراک