نام پدر: حسن علی
تاریخ تولد: 1-8-1340 شمسی
محل تولد: اسفراین-خراسان شمالی
پاسدار-فرمانده توپ
گردان فجر
تاریخ شهادت : 7-12-1366 شمسی
محل شهادت : ماووت
گلزار شهدا:زرق اباد 
خراسان شمالی - اسفراین


نفر پشت زاویاب فرماندهی شهید علی صالحی آتشبار 2گردان 20فجر از اسفراین- جهت شادی روحش صلوات