نام پدر: علی اکبر
تاریخ تولد: 13-2-1315 شمسی
محل تولد: مرکزی - ساوه 
بسیجی-خدمه توپ
تاریخ شهادت : 24-12-1363 شمسی
محل شهادت : شرق دجله
عملیات بدر
گلزار شهدا: ستق
مرکزی - ساوه