نام پدر:محمد

محل تولد:اسفراین

تاریخ شهادت : 1366/7/4شمسی

محل شهادت:بانه

سرباز-خدمه توپ

گلزارشهدا: اسفراین