نام پدر: عباس

تاریخ شهادت :1370/2/16شمسی

محل شهادت : خرمشهر

سرباز-خدمه توپ

گلزارشهدا :تربت حیدریه