نام پدر:علی

شهادت : ماووت

سرباز-خدمه توپ

مزار :  مشهد