فرزند: حسین

مشهد 

شهادت : 

سرباز-بیسیم چی

مزار : مشهد