محل تولد : بجنورد

تاریخ شهادت : 1366

محل شهادت : بانه

سرباز - خدمه توپ

مزار :بجنورد