نام پدر:عباسعلی

سرباز

محل شهادت:جزیره مجنون

شیراز