نام پدر:حسین

سرباز 

تاریخ شهادت: 1364/12/14

عملیات بدر

گرگان